[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Termes i condicions <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<h2>&nbsp;<\/h2>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>NOTA LEGAL<\/strong><\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Actualitzat el 23\/10\/2020<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Versi&oacute;: 2<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">En compliment amb el deure d'informaci&oacute; recollit a l'article 10 de la Llei 34\/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Informaci&oacute; i del Comer&ccedil; Electr&ograve;nic, l'informem que el lloc web i el portal d'Internet&nbsp;<a style=\"font-weight: 400;\" href=\"https:\/\/www.novacadieisa.com\/\">https:\/\/www.novacadieisa.com<\/a>&nbsp;(en endavant, el \"Web\") &eacute;s titularitat de NOVA CADIEISA, S.A. (en endavant, NOVA CADIEISA), amb domicili social a C\/. Sant Pau, 1 de 17600 FIGUERES (Girona) amb CIF n&ordm; A-17531930.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, al tom 3085, foli 9, secci&oacute; 8, fulla GI 20692, Inscripci&oacute; 17.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Inscrita en el Registre d&rsquo;Agents Immobiliaris de Catalunya &ndash; AICAT &ndash; amb el n&ordm; 3900.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Comunicacions<\/strong><\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Tel&egrave;fon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +34 972 67 54 32<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">E-mail:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style=\"font-weight: 400;\" href=\"mailto:info@novacadieisa.com\">info@novacadieisa.com<\/a>&nbsp;&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Es considera que tots els avisos i comunicacions entre usuaris i el PROPIETARI DEL LLOC WEB es realitzen, a tots els efectes i finalitats, quan es facin per qualsevol dels mitjans detallats anteriorment.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">El present av&iacute;s legal regula les condicions d'&uacute;s del citat portal d'Internet.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Llei aplicable i jurisdicci&oacute;<\/strong><\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Amb car&agrave;cter general les relacions entre NOVA CADIEISA i els usuaris dels serveis telem&agrave;tics, presents a la Web, es troben sotmeses a la legislaci&oacute; i jurisdicci&oacute; espanyoles.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Les parts renuncien expressament al fur que els pugui correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Girona per resoldre qualsevol controv&egrave;rsia que pugui sorgir en la interpretaci&oacute; o execuci&oacute; de les presents condicions contractuals.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Acceptaci&oacute; de l'usuari<\/strong><\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Aquest Av&iacute;s Legal regula l'acc&eacute;s i utilitzaci&oacute; de la p&agrave;gina web que NOVA CADIEISA posa a la disposici&oacute; dels usuaris d'Internet. Es considera usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la p&agrave;gina web.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">L'usuari queda informat, i accepta, que l'acc&eacute;s a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relaci&oacute; comercial amb NOVA CADIEISA.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">L'acc&eacute;s i navegaci&oacute; al lloc web per part de l'usuari suposa l'acceptaci&oacute; de la totalitat de les presents Condicions d'&Uacute;s. En cas de desacord amb les condicions ha d'abstenir-se a usar el lloc web.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Acc&eacute;s al lloc web<\/strong><\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">L'acc&eacute;s a la p&agrave;gina web per part dels usuaris &eacute;s de car&agrave;cter lliure i gratu&iuml;t. Alguns serveis poden trobar-se subjectes a contractaci&oacute; pr&egrave;via del servei.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">En cas de ser necessari que l'usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzar&agrave; de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per m&eacute;s informaci&oacute;, consulti la nostra pol&iacute;tica de privacitat&nbsp;<a style=\"font-weight: 400;\" href=\"https:\/\/www.novacadieisa.com\/politica-de-privacidad\">https:\/\/www.novacadieisa.com\/politica-de-privacidad<\/a>.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Contingut i &uacute;s<\/strong><\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">La visita al lloc web per part de l'usuari haur&agrave; de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Av&iacute;s Legal i respectant els drets de propietat intel&middot;lectual i industrial de titularitat de NOVA CADIEISA o qualsevol altres persones f&iacute;siques o jur&iacute;diques.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">L'&uacute;s de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il&middot;l&iacute;cites queda totalment prohibit, aix&iacute; com la realitzaci&oacute; de qualsevol acci&oacute; que causi o pugui causar danys o alteracions de&nbsp;qualsevol mena no consentides per NOVA CADIEISA, al lloc web o als seus continguts.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">El titular del web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col&middot;laboradors. L'empresa es reserva el dret a efectuar sense previ av&iacute;s les modificacions que consideri oportunes en la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a trav&eacute;s de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">La visita al lloc web per part de l'usuari haur&agrave; de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Av&iacute;s Legal i respectant els drets de propietat intel&middot;lectual i industrial de titularitat de NOVA CADIEISA o qualsevol altres persones f&iacute;siques o jur&iacute;diques.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">L'&uacute;s de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il&middot;l&iacute;cites queda totalment prohibit, aix&iacute; com la realitzaci&oacute; de qualsevol acci&oacute; que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per NOVA CADIEISA, al lloc web o als seus continguts.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Propietat intel&middot;lectual i industrial<\/strong><\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Els drets de propietat intel&middot;lectual del contingut de les p&agrave;gines web, el seu disseny gr&agrave;fic i codis s&oacute;n titularitat de NOVA CADIEISA i, per tant, queda prohibida la seva reproducci&oacute;, distribuci&oacute;, comunicaci&oacute; p&uacute;blica, transformaci&oacute; o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts de la p&agrave;gina web, encara que es citin les fonts, excepte que es compti amb el consentiment previ, expr&eacute;s i per escrit de NOVA CADIEISA. Tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en les p&agrave;gines web de l'empresa s&oacute;n propietat dels seus amos i estan protegits per llei.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">NOVA CADIEISA no concedeix cap llic&egrave;ncia o autoritzaci&oacute; d'&uacute;s de ninguna classe sobre els seus drets de propietat intel&middot;lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s'entendr&agrave; que l'acc&eacute;s i navegaci&oacute; dels usuaris implica una ren&uacute;ncia, transmissi&oacute;, llic&egrave;ncia o cessi&oacute; total ni parcial d'aquests drets per part de NOVA CADIEISA.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Qualsevol &uacute;s d'aquests continguts no autoritzats pr&egrave;viament per part de NOVA CADIEISA ser&agrave; considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel&middot;lectual o industrial i donar&agrave; lloc a les responsabilitats legalment establertes. NOVA CADIEISA es reserva el dret d'exercitar enfront l'usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Responsabilitat i garanties<\/strong><\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">NOVA CADIEISA declara que ha adoptat les mesures necess&agrave;ries que, dins de les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, permeten el correcte funcionament del seu lloc web aix&iacute; com l'abs&egrave;ncia de virus i components nocius. No obstant aix&ograve;, NOVA CADIEISA no pot fer-se responsable de les seg&uuml;ents situacions que s'enumeren a t&iacute;tol enunciatiu, per&ograve; no limitatiu:<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul style=\"font-weight: 400;\">\r\n<li>La continu&iuml;tat i disponibilitat dels Continguts.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul style=\"font-weight: 400;\">\r\n<li>L'abs&egrave;ncia d'errors en els Continguts ni la correcci&oacute; de qualsevol defecte que pogu&eacute;s oc&oacute;rrer.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul style=\"font-weight: 400;\">\r\n<li>L'abs&egrave;ncia de virus i\/o altres components nocius.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul style=\"font-weight: 400;\">\r\n<li>Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de NOVA CADIEISA.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul style=\"font-weight: 400;\">\r\n<li>L'&uacute;s que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el web. En conseq&uuml;&egrave;ncia, NOVA CADIEISA no garanteix que l'&uacute;s que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s'incloguin en el lloc web s'ajustin al present av&iacute;s legal ni que l'&uacute;s del lloc web es realitzi de forma diligent.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul style=\"font-weight: 400;\">\r\n<li>L'&uacute;s per menors d'edat del lloc web o de l'enviament de les seves dades personals sense el perm&iacute;s dels seus tutors, sent els tutors responsables de l'&uacute;s que facin d'Internet.&nbsp;Els continguts als quals l'usuari pugui accedir a trav&eacute;s d'enlla&ccedil;os no autoritzats o introdu&iuml;ts per usuaris mitjan&ccedil;ant comentaris o eines similars.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul style=\"font-weight: 400;\">\r\n<li>La introducci&oacute; de dades err&ograve;nies per part de l'usuari o d'un tercer.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">NOVA CADIEISA podr&agrave; suspendre temporalment i sense previ av&iacute;s, l'accessibilitat al lloc web amb motiu d'operacions de manteniment, reparaci&oacute;, actualitzaci&oacute; o millora. No obstant aix&ograve;, sempre que les circumst&agrave;ncies ho permetin, NOVA CADIEISA comunicar&agrave; a l'usuari, amb antelaci&oacute; suficient, la data prevista per la suspensi&oacute; dels continguts.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Igualment, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34\/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informaci&oacute; i de comer&ccedil; electr&ograve;nic, NOVA CADIEISA es compromet a l'eliminaci&oacute; o, en el seu cas, el bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislaci&oacute; vigent, els drets de tercers o la moral i ordre p&uacute;blic.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Cookies<\/strong><\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">NOVA CADIEISA utilitza cookies, a l'efecte d'optimitzar i personalitzar la seva navegaci&oacute; pel lloc web. Les cookies s&oacute;n fitxers f&iacute;sics d'informaci&oacute; que s'allotgen en el mateix terminal de l'usuari, la informaci&oacute; recollida mitjan&ccedil;ant les cookies serveix per facilitar la navegaci&oacute; de l'usuari pel portal i optimitzar l'experi&egrave;ncia de navegaci&oacute;. Les dades recopilades mitjan&ccedil;ant les cookies poden ser compartides amb els creadors d'aquestes, per&ograve; en cap cas la informaci&oacute; obtinguda per les mateixes ser&agrave; associada a dades personals ni a dades que poden identificar a l'usuari.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">No obstant aix&ograve;, si l'usuari no desitja que s'instal&middot;lin cookies en el seu disc dur, t&eacute; la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal&middot;laci&oacute; d'aquests arxius. Per obtenir m&eacute;s informaci&oacute; consulti la nostra Pol&iacute;tica de Cookies&nbsp;<a style=\"font-weight: 400;\" href=\"https:\/\/www.novacadieisa.com\/politica_cookies\">https:\/\/www.novacadieisa.com\/politica_cookies<\/a>.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Enlla&ccedil;os (links)<\/strong><\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">La pres&egrave;ncia d'enlla&ccedil;os (links) a la p&agrave;gina web de NOVA CADIEISA cap a altres llocs d'Internet t&eacute; finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitaci&oacute; o recomanaci&oacute; sobre aquests. NOVA CADIEISA no assumir&agrave; responsabilitat pels continguts d'un enlla&ccedil; pertanyent a un lloc web ali&egrave;, ni garantir&agrave; la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat t&egrave;cnica.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">En el cas de que a altres llocs webs s'estableixin enlla&ccedil;os a la p&agrave;gina web de NOVA CADIEISA, no s'entendr&agrave; que NOVA CADIEISA ha autoritzat l'enlla&ccedil; o el contingut del lloc web en el que es cont&eacute; l'enlla&ccedil;, tampoc es podr&agrave; incloure a la p&agrave;gina de l'enlla&ccedil; continguts inapropiats, difamatoris, il&middot;legals, obscens o il&middot;l&iacute;cits, ni altres continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">NOVA CADIEISA es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en el qual s'estableixi l'enlla&ccedil; si considera que s'incompleix la normativa, aix&iacute; com d'exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Modificaci&oacute; de les condicions<\/strong><\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">NOVA CADIEISA es reserva expressament el dret a modi car unilateralment, total o parcialment, sense necessitat de previ av&iacute;s, el present Av&iacute;s Legal. L'usuari reconeix i accepta que &eacute;s responsabilitat seva revisar peri&ograve;dicament el present Av&iacute;s Legal.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Termes i condicions

 

NOTA LEGAL

 

Actualitzat el 23/10/2020

 

Versió: 2

 

 

 

En compliment amb el deure d'informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que el lloc web i el portal d'Internet https://www.novacadieisa.com (en endavant, el 'Web') és titularitat de NOVA CADIEISA, S.A. (en endavant, NOVA CADIEISA), amb domicili social a C/. Sant Pau, 1 de 17600 FIGUERES (Girona) amb CIF nº A-17531930.

 

Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, al tom 3085, foli 9, secció 8, fulla GI 20692, Inscripció 17.

 

Inscrita en el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya – AICAT – amb el nº 3900.

 

Comunicacions

 

Telèfon:                      +34 972 67 54 32

                                  

E-mail:                        info@novacadieisa.com  

 

 

Es considera que tots els avisos i comunicacions entre usuaris i el PROPIETARI DEL LLOC WEB es realitzen, a tots els efectes i finalitats, quan es facin per qualsevol dels mitjans detallats anteriorment.

 

El present avís legal regula les condicions d'ús del citat portal d'Internet.

 

 

Llei aplicable i jurisdicció

 

 

Amb caràcter general les relacions entre NOVA CADIEISA i els usuaris dels serveis telemàtics, presents a la Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

 

Les parts renuncien expressament al fur que els pugui correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Girona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

 

 

Acceptació de l'usuari

 

 

Aquest Avís Legal regula l'accés i utilització de la pàgina web que NOVA CADIEISA posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Es considera usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la pàgina web.

 

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb NOVA CADIEISA.

 

L'accés i navegació al lloc web per part de l'usuari suposa l'acceptació de la totalitat de les presents Condicions d'Ús. En cas de desacord amb les condicions ha d'abstenir-se a usar el lloc web.

 

Accés al lloc web

 

 

L'accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei.

 

En cas de ser necessari que l'usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per més informació, consulti la nostra política de privacitat https://www.novacadieisa.com/politica-de-privacidad.

 

 

Contingut i ús

 

La visita al lloc web per part de l'usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de NOVA CADIEISA o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

 

L'ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per NOVA CADIEISA, al lloc web o als seus continguts.

 

El titular del web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L'empresa es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

 

La visita al lloc web per part de l'usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de NOVA CADIEISA o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

 

L'ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per NOVA CADIEISA, al lloc web o als seus continguts.

 

Propietat intel·lectual i industrial

 

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de NOVA CADIEISA i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts de la pàgina web, encara que es citin les fonts, excepte que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de NOVA CADIEISA. Tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l'empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

 

NOVA CADIEISA no concedeix cap llicència o autorització d'ús de ninguna classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s'entendrà que l'accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part de NOVA CADIEISA.

 

Qualsevol ús d'aquests continguts no autoritzats prèviament per part de NOVA CADIEISA serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. NOVA CADIEISA es reserva el dret d'exercitar enfront l'usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

 

Responsabilitat i garanties

 

NOVA CADIEISA declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, permeten el correcte funcionament del seu lloc web així com l'absència de virus i components nocius. No obstant això, NOVA CADIEISA no pot fer-se responsable de les següents situacions que s'enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

 

  • La continuïtat i disponibilitat dels Continguts.

 

 

  • L'absència d'errors en els Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.

 

 

  • L'absència de virus i/o altres components nocius.

 

 

  • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de NOVA CADIEISA.

 

 

  • L'ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el web. En conseqüència, NOVA CADIEISA no garanteix que l'ús que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s'incloguin en el lloc web s'ajustin al present avís legal ni que l'ús del lloc web es realitzi de forma diligent.

 

 

  • L'ús per menors d'edat del lloc web o de l'enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l'ús que facin d'Internet. Els continguts als quals l'usuari pugui accedir a través d'enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.

 

 

  • La introducció de dades errònies per part de l'usuari o d'un tercer.

 

 

NOVA CADIEISA podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l'accessibilitat al lloc web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, NOVA CADIEISA comunicarà a l'usuari, amb antelació suficient, la data prevista per la suspensió dels continguts.

 

Igualment, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, NOVA CADIEISA es compromet a l'eliminació o, en el seu cas, el bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

 

Cookies

 

 

NOVA CADIEISA utilitza cookies, a l'efecte d'optimitzar i personalitzar la seva navegació pel lloc web. Les cookies són fitxers físics d'informació que s'allotgen en el mateix terminal de l'usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l'usuari pel portal i optimitzar l'experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors d'aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que poden identificar a l'usuari.

 

No obstant això, si l'usuari no desitja que s'instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius. Per obtenir més informació consulti la nostra Política de Cookies https://www.novacadieisa.com/politica_cookies.

 

 

Enllaços (links)

 

 

La presència d'enllaços (links) a la pàgina web de NOVA CADIEISA cap a altres llocs d'Internet té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. NOVA CADIEISA no assumirà responsabilitat pels continguts d'un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

 

En el cas de que a altres llocs webs s'estableixin enllaços a la pàgina web de NOVA CADIEISA, no s'entendrà que NOVA CADIEISA ha autoritzat l'enllaç o el contingut del lloc web en el que es conté l'enllaç, tampoc es podrà incloure a la pàgina de l'enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

 

NOVA CADIEISA es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en el qual s'estableixi l'enllaç si considera que s'incompleix la normativa, així com d'exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials.

 

 

Modificació de les condicions

 

 

NOVA CADIEISA es reserva expressament el dret a modi car unilateralment, total o parcialment, sense necessitat de previ avís, el present Avís Legal. L'usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva revisar periòdicament el present Avís Legal.

 

 


Cargando datos. Un momento, por favor...